xlWin Integritetspolicy

Tack för att du tar Dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy !

I denna text förklaras hur Dina uppgifter och data kommer att hanteras av xlWin, hädanefter kallad Promotorn, och våra samarbetspartners under och efter Din registrering på våra hemsidor.

Vi, som ansvarig instans, vill informera Er om typen, omfattningen och målen för eventuell insamling, lagring, översändning och/eller användning av persondata och beaktar härvid redan riktlinjerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Av detta skäl nämns redan nu motsvarande normer i denna dataskyddsförklaring. Ni kan nå vårt dataskyddsombud på: [email protected].

Med den föreliggande förklaringen informerar vi Er om aspekter av vårt erbjudande som är relevanta

Persondata som samlas in och lagras av oss

När Ni tar vårt erbjudande i anspråk och/eller använder vår webbplats genom att fylla i inmatningsfälten och/eller kontaktar oss och/eller helt enkelt besöker vår webbplats, kan persondata samlas in av oss på följande sätt: Det kan samlas in persondata, som Ni ställer oss till förfogande genom att ta vårt erbjudande i anspråk och/eller genom att använda vår webbplats. Däri omfattas särskilt även de persondata, som Ni meddelar genom att fylla i inmatningsfälten inom ramen för deltagandet i pristävlingen eller dess vidare förlopp vid en enkät isamband därmed eller genom att utnyttja andra erbjudanden. Persondata är i detta sammanhang särskilt Ert namn, Er adress, Er e-postadress, Ert telefonnummer och eventuella intressen, som meddelas vid enkäter. I den mån som Ni även sluter ett avtal rörande vårt erbjudande respektive avger en viljeförklaring angående detta, lagrar vi även informationerna om en eventuell beställning och betalningssätt i samband därmed. I den mån som Ni efter pristävlingen besvarar eventuella frågor om preferenser, intressen, användningsbeteenden etc. och/eller Era intressen tydligt framträder genom teckning av testabonnemang eller dylikt, lagrar vi likaledes dessa data, för att upprätta en personlig användarprofil, som möjliggör intresseanpassad och optimerad direktreklam. Vi samlar även in och bearbetar persondata, som Ni ställer till vårt förfogande genom att ta kontakt med oss. Persondata, som kan samlas in genom Ert besök på vår webbplats, i synnerhet datavolymer, orts- och tidsangivelser, IP-adresser och övriga kommunikationsangivelser, som ställs till förfogande genom användning av Er dator. Till förutnämnda data kan även ytterligare data som till exempel i synnerhet lokaltider, tidszoner och användningsdata tilläggslagras.
Vidare kan statistiska data vid ett besök på vår webbplats samlas in och användas. Statistiska data är bland annat data om användning av en speciell webbläsare liksom dess modell.

Cookies & social plug ins.

På de hemsidor/ webbsidor där tävlingarna arrangeras används även cookies (kallas även ibland ”kakor” på svenska). Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookie-filer gör ingen skada på din dator. De består endast av text och kan inte innehålla virus. Filerna tar praktiskt taget ingen plats.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessions cookies (sessionskakor) och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

xlWin använder den personliga den personliga information (kön, för- och efternamn, e-postadress, postadress, födelsedatum, telefonnummer etc) samt svar på de frågor/ undersökningar som kan förekomma i samband med deltagandet samt den tekniska informationen (cookies etc) för olika ändamål t ex: 
  • för att kunna skicka skicka målgruppsanpassad information av marknadsförande karaktär inklusive reklam, erbjudanden och information om produkter/ tjänster via preferences by postala utskick, SMS, telefon, e-post, web push notification;
  • för att möjliggöra varumärken/ företag (vilka visas via länken ”Samarbetspartners” att kunna skicka skicka information/ reklam/ information utifrån de svar har angetts av deltagarna i samband med tävlingen för att hantera/administrera vår databas
  • för att tredje part ska kunna kontakta dig med relevanta och intressant information/ reklam/ erbjudanden
  • för att kunna genomföra marknadsundersökning och analyser
  • för att kunna förbättra våra tjänster, hemsidor och det innehåll som visas för alla som besöker våra hemsidor.
Förhindra att cookies lagras
De flesta webbläsare går att konfigurera så att du helt kan blockera användningen av cookies. Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att du aktivt får acceptera varje ny cookie en webbplats skickar till din dator. Om din webbläsare erbjuder den möjligheten kan du som användare ställa in en anpassad policy som innebär att du kan surfa med så få begränsningar som möjligt men ändå minimera de risker som cookies medför. Du kan till exempel välja att spärra tredjeparts-cookies så att den som försöker kartlägga din aktivitet på webben får svårare att kartlägga din aktivitet på mer än en webbplats.Vissa webbläsare ger dig möjlighet att registrera de webbplatser som du ofta besöker som betrodda webbplatser vilket innebär att kakor från dessa webbplatser alltid accepteras. För övriga webbplatser kan du som användare välja att manuellt ta ställning till varje ny cookie eller att spärra cookies helt. Total eller delvis avstängning av cookies är enkelt att genomföra men det kan få en del konsekvenser. Till exempel kan de webbplatser som kräver inloggning bli omöjliga att använda och det kan i vissa fall bli omöjligt att beställa varor. Om du som användare vill se vilka Flash-cookies som finns din hårddisk måste du surfa in på Macromedias webbplats (företaget som har utvecklat Flash-kakor). Där erbjuds möjlighet att begränsa användningen av Flash-cookies.

Social Plugins
Det kan förekomma att tävlingar/ undersökningar från xlWin förekommer på social media (Facebook, Twitter, Google+ etc) och att det används s.k. social plugins på våra hemsidor. Social Plugins är, i de fall att de förekommer på våra hemsidor, markerade med knappar i den färg/ symbol som kännetecknar respektive socialt nätverk. Ett social plugin skapar en direkt teknisk förbindelse mellan en hemsida t ex våra tävlingar/ undersökningar och respektive socialt nätverk.

Om någon av de hemsidor du kommer in på i samband med deltagandet i respektive tävling har en plug-in till ett social nätverk (Facebook, Google+, Twitter etc) kommer den webbläsare du använder att skapa en direkt förbindelse till respektive sociala nätverks servrar. Det sociala nätverket vars knapp deltagaren klickade på kommer då att kunna spåra ditt besök på vår hemsida och lagra den informationen i deras servrar. I de fall du klickar på en s.k. gilla-knapp (like-button på t ex Facebook) kan den informationen visas på din profil på, i detta fall, Facebook. I ett sådan fall har även t ex Facebook möjlighet att spara/ sammanställa/ analysera ännu mer av data som rör dig.

Google Analytics
Promotorns tävlingssidor använder Google Analytics. Det är ett verktyg för webbanalys från Google Inc..

Lagring av data
Genom deltagande i våra tävlingar ges samtycke till denna Integritetspolicy samt att Promotorn får samla in, bearbeta och använda personliga uppgifter enligt vad som anges på tävlingens webbsidor, Integritetspolicyn och Tävlingsvillkoren. All data som inhämtas i samband med Promotorns tävlingar lagras på antingen egna servrar eller via en tredje part antingen i Singapore eller inom Europeiska Unionen vilka har ett avtal gällande datasäkerhet med Promotorn. All data lagras och hanteras enligt gällande högsta standarder.

Promotorn vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att insamlad data är skyddad mot förlust, oriktiga ändringar eller obefogat tillgång genom tredje part. Promotorns säkerhetsåtgärder anpassas ständigt i och med att de tekniska möjligheterna förbättras alternativt genom ändrad lag eller branschpraxis
Promotorn vill även poängtera att en del av våra samarbetspartners kan även ha sina servrar för att hantera personlg data både inom och utanför EU (USA, Canada, Australien, Nya Zealand, Singapore etc) och personlig data kan därför även komma att lagras utanför EU. Promotorn är mycket mån om att all personlig data kommer att hanteras enligt gällande lagar och branschpraxis i alla länder där den insamlade personliga datan kommer att lagras och hanteras. Detta inkluderar även att vi säkerställer att även våra samarbetspartners också uppfyller gällande lagar.
Promotorn tar inget ansvar för eventuell olaga vidarespridning av personlig data som har uppstått genom olaga intrång av tredje part.

Hantering av personlig information


Personlig data, som ovan nämns, sparas för att kunna genomföra och adminstrera respektive tävling. Inga personliga uppgifter sparas eller lämnas vidare utan respektive deltagares samtycke. Detta samtycke ges genom att deltagare godkänner Tävlingsvillkoren och denna Integritetspolicy. Promotorn kommer enbart att lämna respektive personliga data vidare i det fall en deltagare har genomfört en beställning eller dylikt av en produkt/ tjänst i samband med deltagandet samt till de samarbetspartners vilka har angetts i samband med registreringen.
Promotorn vill härmed poängtera att respektive deltagare har därmed gett sitt godkännande/ medgivande, dvs ett så kallat optin, till både xlWin och dess samarbetspartners får kontakta respektive deltagare med information/ reklam/ erbjudanden etc via e-post, telefon, SMS, web push notification, postala utskick. Promotorn vill poängtera att det i stor utsträckning rör sig om olika produkter/ tjänster som kommer att marknadsföras. Exempelvis kan en tävlingsdeltagare bli uppringd av en av våra samarbetspartners som vill informera alternativ vill sälja en produkt/ tjänst. Som all marknadsföring och reklam är det helt frivilligt att köpa de produkter/ tjänster som marknadsförs och är något som respektive tävlingsdeltagare frivilligt bestämmer om den vill köpa något eller inte.

Det är möjligt att begära att bli borttagen från vår databas genom att skicka ett e-mail till [email protected] Ange i mejlet ditt fullständiga namn, födelsedatum och postadress. Genom att begära att bli borttagen från vår databas förfaller även din vinstchans. Promotorn kommer i förekommande fall enbart att spara de uppgifter som denne är enligt gällande lag tvingad att spara. Promotorn kommer, om det är rättsligt tvingande av någon juridisk instans, att lämna ut personlig information vid behov utan respektive persons medgivande.

Hur och varför Era persondata bearbetas och förmedlas av oss och vad de används till

I samband med att Du fyller i formuläret kommer Du att kunna ange Din kontaktinformation t ex namn, e-post, telefonnummer, postnummer, kön och/ eller födelsedatum. Vi kommer att vidarebefordra Dina uppgifter samt övrig information Du lämnar (se ovan) till varje tjänsteleverantör (företag) som Du har valt för att möjliggöra att dessa kan skicka Dig nyhetsbrev via e-post med erbjudanden samt bekräfta Dina val.
De data som samlas in vid registreringen för pristävlingen används för genomförandet av pristävlingen, fastställandet av vinnaren, vinstadministrationen, i synnerhet underrättelsen av vinnaren och översändandet av vinsten (artikel 6, avsnitt 1 lit. b av GDPR).
Om det efter fullbordandet av pristävlingen skulle tas emot viljeförklaringar för köp-, tjänsteleverans- eller övriga avtal med tredjepartsföretag, så ges de insamlade data och - i förekommande fall ytterligare - avtalsspecifikt insamlade data vidare till det respektive de tredjepartsföretagen, då de annars inte kan använda dessa data för att motivera och utföra avtalet (artikel 6, avsnitt 1 lit. b och f av GDPR).
Vidare insamlar och bearbetar vi Era persondata i händelse av ett deltagande på nätet i pristävlingen på grundval av det slutna avtalet om deltagande. Detta förpliktar Er därvid att tillhandahålla Era persondata, om och i den mån som Ni skulle vilja delta i vår pristävling. Den nämnda databearbetningen äger därvid rum för det första med syftet att bedriva egen direktmarknadsföring (artikel 6, avsnitt 1 lit. b av GDPR) och för det andra med syftet att överlämna data till våra sponsorer, för att likaledes för dessa möjliggöra direktmarknadsföring, som är skräddarsydd för Er, individuell och behovsanpassad, över kanalerna e-post, post, telefon, SMS och web push notification (artikel 6, avsnitt 1 lit. b av GDPR).
Våra sponsorer och samarbetspartners kan även komma att göra analyser på aggregerad nivå med hjälp av icke-identifierande data såsom kön, ålder, bostadsort med mera, i syfte att utvärdera utfallet av direktmarknadsföringskampanjer.
En sådan bearbetning av Era persondata kan ske i överensstämmelse med eventuellt separat avgivna samtycken till kontakttagande för reklamändamål i form av telefon-, SMS-, web push notification-, e-post- och postreklam respektive i överlämnandet av data för dessa direktmarknadsföringssyften till de namngivna sponsorerna av pristävlingen, liksom inom ramen för våra berättigade intressen, som motiveras genom Ert motsvarande samtycke (artikel 6, avsnitt 1 lit. f av GDPR). Slutligen utgår vi från att samtycket till telefon-, SMS-, web push notification-, e-post- och postreklam från oss och våra sponsorer, som ska lämnas separat, också utgör ett dataskyddsrättsligt samtycke till den anslutande bearbetningen av Era persondata med syftet att förmedla direktreklam genom anordnaren liksom dennes sponsorer och utföra det därmed förbundna överlämnandet av data, så att - ytterligare - även i detta avseende den motsvarande databearbetningen är tillåten (artikel 6, avsnitt 1 lit. a av GDPR).
Därvid kan det vara så, att det före användningen av data för direktreklam respektive ett överlämnande av data till sponsorerna sker en analys av Era samhörighetskänslor, intressen och preferenser. I detta syfte kan de svar utvärderas, som Ni har givit efter registreringen för pristävlingen, och det kan äga rum en profilbildning, för att kunna genomföra de direkta marknadsföringsåtgärderna från oss och eventuella sponsorer mer målinriktat (artikel 6, avsnitt 1 lit. f av GDPR).
Med hjälp av dessa utvunna data, i synnerhet de från våra enkäter i anslutning till pristävlingen, lägger vi upp en så kallad användarprofil av Er för att kunna erbjuda Er en intresseanpassad service utformad för Era individuella behov. Genom utarbetandet av denna kan vi därvid i samband med den automatiserade bearbetningen av Era data inordna personliga aspekter som exempelvis Era intressen och preferenser för att på så vis möjliggöra, att vi liksom även våra sponsorer uteslutande låter Er få reklam och erbjudanden, som är intressanta för Er.
Likaså erhåller vi ofta - i den mån Er terminal understödjer denna funktion - en bekräftelse om vilka e-postmeddelanden från oss som Ni öppnar och hur Ni vidare handskas med denna e-post för att i framtiden kunna gestalta dessa på ett mer användbart och intressant sätt för Er (artikel 6, avsnitt 1 lit. f av GDPR).
Till insamling och bearbetning av Era persondata leder också det eventuella förhållandet, att Ni gör Era rättigheter gällande (artikel 6, avsnitt 1 lit. c och f av GDPR), vilket Ni kan sluta Er till från kapitel 5 av denna dataskyddsförklaring.
Därutöver kan ett överlämnande av Era persondata ske i sådana fall, då vi är rättsligen förpliktade därtill (artikel 6, avsnitt 1 lit. c av GDPR) eller i den mån som det skulle fordras för att genomdriva andra rättigheter/krav respektive för rättsligt försvar, om och i den mån som dessa grundar sig på anordnarens berättigade intressen eller övriga tredje parter (artikel 6, avsnitt 1 lit. f av GDPR). Detsamma gäller i händelse av ett (även bara partiellt) köp eller försäljning av affärs- och/eller förmögenhetsvärden, i händelse av annat övertagande av vår affärsverksamhet av tredje part, i händelse av inledning av ett insolvensförfarande eller när inledningen avslås i avsaknad av konkursbo (artikel 6, avsnitt 1 lit. f av GDPR).

Var och hur länge vi lagrar Era persondata och vart Era data kan exporteras

a) Era persondata lagras av oss inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Visserligen är det möjligt med dataöverföring till så kallade tredje länder, i överenskommelse med sponsorerna som nämns i pristävlingens Sponsorlista, från vilken Ni också kan sluta Er till det respektive landet för filialen som målort för en eventuell dataöverföring. Tredje länder är sådana länder, som ligger utanför den Europeiska Unionen. Beträffande sådana dataöverföringar hänvisar vi till att, beträffande alla målländer som är nämnda i Sponsorlistan, är säker överföring inom ramen för EU:s dataskyddsrättsliga riktlinjer garanterad. Sålunda föreligger motsvarande lämplighetsbeslut från europakommissionen till exempel för de tredje länderna Andorra, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Kanada (kommersiella organisationer) och Schweiz. Dessa bekräftar, att de förut nämnda tredje länderna på grund av inhemska rättsföreskrifter eller internationella förpliktelser garanterar ett lämpligt mått av skydd av persondata. I den mån som dataöverföringar till tredje länder genomförs, beträffande vilka det för närvarande ännu inte föreligger något lämplighetsbeslut, så har vi med beträffade partners, som har sitt (huvud)säte i dessa länder, slutit avtal som bygger på standardklausuler utgivna av EU, som utgavs av EU för att säkerställa motsvarande skyddsnivå. Dessa avtal sörjer för ett lämpligt och enhetligt skydd av data på europeiska riktlinjers nivå. Innehållet i dessa avtal kan Ni granska här.

b) Så vitt det inte sker någon borttagning eller spärrning i enlighet med av Er utövade rättigheter, som Ni kan granska i kapitel, lagras Era data permanent med förut nämnda syften.

Efter att Ni har återkallat ett eventuellt samtycke till databearbetning och/eller har förklarat Er invändning mot detta, sätter vi Er på vår så kallade spärrlista. Detta betyder, att vi inte längre använder Era persondata i marknadsföringssyfte och inte heller längre överlämnar dessa. Vi lagrar sedan ännu Era data för juridiska ändamål (till exempel för bevisplikter och för att avvärja och göra gällande anspråk etc.) och tar bort efter en ytterligare frist om fyra år, så vitt inte tvingande grunder talar emot detta eller om emellertid en motsvarande databearbetning är tillåten av andra orsaker, till exempel i form av ett förnyat samtycke. Därutöver handlar vi på samma sätt, om vi inte längre har använt Era persondata under en tidsperiod av 24 månader, dvs. varken har använt dem för egna marknadsföringssyften eller överlämnat dem till sponsorer.

Skydd av Era persondata

Vi vidtar motsvarande försiktighetsåtgärder - administrativa/organisatoriska, tekniska såväl som fysiska - för att skydda Era persondata mot förlust, stöld, missbruk, obehörigt tillträde, obehörigt överlämnande, obehörig ändring och förstöring. Sålunda skyddas Era data särskilt inom ramen för tillträdeskontroll (säker placering av servrarna till vilka tillträde ges enbart efter en definierad säkerhetsprocedur), tillgångskontroll (kryptering av dataöverföringen med 128 bitar, individuell utdelning av lösenord, menyer och behörigheter för medarbetare, aktuell virusmjukvara), åtkomstkontroll (individuell åtkomstbehörighet för medarbetare genom personliga konton och identifierings- och autentiseringskrav), överlämnandekontroll (ständig kontroll och anvisningar till de behöriga, ingen lokal datalagring, protokollföring av alla dataexporter och översändningar), inmatningskontroll (kontobunden granskning, protokollföring genom tidsstämplar och värd), uppdragskontroll (ständig kontroll från verkställande direktören och dataskyddsombudet, entydig avtalsformulering beträffande riktlinjerna enligt artikel 28 av GDPR i samförstånd med dataskyddsombudet och företagsledningen) och tillgänglighetskontroll (hostingföretagets allmänna säkringsåtgärder [UPS, halongasanläggning], backup-streaming till andra allmänna säkringsåtgärder hos hostingföretaget [t.ex. UPS, halongasanläggning etc.], backup-streaming till annan ort [med alla förebyggande säkerhetsåtgärder, se tillträdeskontroll] varje natt, spegling till ytterligare två hårddiskar, virusskyddprogram). Trots dessa förebyggande åtgärder kan vi på grund av Internets osäkra natur inte garantera säkerheten för Er dataöverföring till vår webbsida. Därför sker varje dataöverföring från Er till vår webbsida på Er egen risk.

Vad Ni är berättigad till

Ni har rätt, enligt artikel 15 av GDPR, att när som helst erhålla upplysningar om de data som är lagrade om Er person, inbegripet ursprung och mottagare av Era data såväl som syftet med databearbetningen.
Ni har dessutom rätt att av oss kräva rättning av oriktiga persondata, som beträffar Er (artikel 16 av GDPR). Ni kan begära en inskränkning av bearbetningen genom att förelägga en av den i artikel 18, avsnitt 1 av GDPR nämnda förutsättningarna, t.ex. ifall Ni bestrider riktigheten av Era persondata.
Dessutom är Ni berättigad att återkalla en eller flera eventuellt tilldelade samtyckesförklaringar till bearbetning av Era persondata med framtida verkan (artikel 7 av GDPR). En sådan återkallelse berör emellertid inte lagligheten i de bearbetningsprocesser, som hittills har ägt rum.
Dessutom är Ni berättigad att av oss begära tillhandahållandet av till oss översända data i ett format, som tillåter översändning till ett annat ställe (artikel 20 av GDPR).
Under förutsättningarna i artikel 21, avsnitt 1, 2 och 3 av GDPR, kan Ni göra invändning mot databearbetning av skäl, som följer av Er persons särskilda situation.
Vidare har Ni rätt att göra gällande borttagningen av Era data och Er rätt att bli glömd. Om de rättsliga förutsättningarna föreligger, kommer vi beträffande detta att även utan att det föreligger en begäran från Er sida gå till väga och ta bort Era persondata.
För att göra gällande de rättigheter som är upptagna ovan i detta avsnitt, ber vi Er kontakta oss på [email protected]

Ändringar/ tillägg

Promotorn kommer att kunna ändra denna integritetspolicy särskilt om ny lag eller branschöverenskommelser uppstår som innebär att Promotorn bör ändra denna eller om Promotorn anser det motiverat att ändra denna av övriga skäl. Denna webbplats innefattande dataskyddsförklaringen och de allmänna affärsvillkoren riktar sig inte till minderåriga. Inga persondata om minderåriga samlas in, används och/eller överförs avsiktligt.